Carl Bäcker

Rådhusgatan 14 - Carl Bäcker

Carl Bäcker
Apotekare & redare
(f. 1800 - d. 1860)

Carl Bäcker var den första innehavaren av apoteksprivilegium i Kaskö. På den tiden var det den ryska tsarens kejserliga senat som delade ut apoteksprivilegium. De tidigare apotekarna som funnits i Kaskö skall ha varit mer eller mindre avdankade och försupna och dog urfattiga.

Bäcker föddes år 1800 i Ekenäs och flyttade till Kaskö år 1830 tillsammans med sin fru Anna Lovisa Högström.

Tjänstemännen, åtminstone de högre, bodde i egna hus nära stadens mest värderade områden, som i Kaskö var Köpmansgatan (nuv. Rådhusgatan), speciellt i dess södra ända. För apotekaren Carl Bäcker var det naturligt att bosätta sig i den delen av staden. År 1830 köpte han huset på Rådhusgatan 14 av kapten Gustav Adolf Hobin. Huset är byggt år 1788 och var år 1830 rödmålat. Redan 1833 målades det gult, vilket var tidens modefärg, samtidigt brädfodrades också huset. Byggnaden hade 11 rum; farstu, sal, apotek, fem kammare (med fem kakelugnar), två kök av vilka det ena endast hade spis och det andra både spis och bakugn. Dessutom fanns en laboratoriespis. I huset bodde år 1860 Carl Bäcker, hans hustru och syster samt tre pigor och två drängar. Paret hade en adoptivdotter, Maria Matilda.

Uthuset som står vinkelrätt mot bostadshuset är den enda i sitt slag som finns bevarat i Kaskö och är troligen byggt redan år 1812. Det målades också rött år 1830 och var försett med foderlada, fähus, avträde, stall, vedlider och två magasin.

Carl Bäcker engagerade sig även senare i andra affärsrörelser, främst inom rederinäringen. Tillsammans med Gustav Fredrik Thuring var han delägare i åtminstone ett tiotal fartyg i Kaskö.

Bäcker var mycket anlitad i offentliga uppdrag. Han tillhörde stadens äldste, var sjömanshusombudsman, brandmästare m.m. Sjömanshusen var i hamnstäder ämbetsverk, som tog hand om frågor rörande sjömän. Dessutom betalade sjömanshusen pensioner och bidrag till arbetsoförmögna och gamla sjömän och deras familjer. Sjömanshusen fungerade som en slags pionjärer för socialskydd. Detta var nödvändigt för att utrikeshandeln alltid skulle ha tillräckligt med motiverad arbetskraft för de tunga arbetsuppgifterna.

År 1855 anhöll Bäcker hos magistraten om spriträttigheter och öppnade värdshuset "Kråkan" på Rådhusgatan 43 (där nuvarande restaurang Albatross ligger) och anställde Anna Margareta "Annette" Nordback som värdinna. "Annette" tog sedan över verksamheten år 1859 och drev värdshuset i 40 år, framtill sin död. Annette stod själv vid spisen och kokade och folk kom från andra orter för att äta hennes goda mat. År 1903 förstördes "Kråkan" i en eldsvåda.

Carls yngre bror Alexander Bäcker fortsatte med apoteksrörelsen efter Carls död år 1860. Carls änka, Lovisa, bodde kvar i gården till sin död år 1869.

När Kaskö Tidning grundades år 1914 hade den sitt tryckeri på Rådhusgatan 14 en kort tid innan man flyttade till Alexandersgatan 64. Efter det hade Fina Häggblom café och matservering i byggnaden och i början av 1920-talet hade Leander Uotinen korvmakeri medan hans hustru drev matservering.

År 1923 köptes gårdarna av Kaskö stad som där inrättade finska folkskolan.

På 30-talet, under den ekonomiska depressionen, hade staden soppkök i ändan av magasinlängan. På den tiden fanns det en dörr ut mot Rådhusgatan. Därifrån hämtade stadsborna soppa i sina medhavda kärl. Ibland åts soppan på stället eller så bars den hem. Sjöfarten hade sinat år 1929 så det var ont om arbete och utkomst för många familjeförsörjare i Kaskö. På den tiden gavs inga som helst bidrag, så stadens soppkök var enda alternativet till att ge sig ut på tiggarstråt till Närpes eller annat håll. År 1934 vände konjunkturerna och många fartyg började igen anlöpa hamnen vilket skapade jobb. Finska folkskolan fanns i huset fram till år 1978.